ក្របួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​រួបក្រសោប​បួង: ក្របួច​មាត់​ថង់, ក្របួច​មាត់​ការុង, ក្របួច​ចុង​ស្មៅ ។