ក្រពា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ក្រពើ​មាន​ម្រាម​ជើង​ជាប់​ដូច​ជើង​សត្វ​ទា ។