ក្រមាណូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. កូដុង, បាស៣ រឺនុយក្លេអូទីត៣នៅតគ្នាលើម៉ូលេគុល ARNm ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងអាស៊ីតអាមីនេមួយ។