ក្រមៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ក្រហម​ចាស់ គឺ​ក្រហម​ខ្លាំង​ណាស់ ជិត​តែ​នឹង​ខ្មៅ តែ​មើល​ទៅ​នៅ​ស្គាល់​ជា​ពណ៌​ក្រហម : ក្រហម​ក្រមៅ ។