ក្រសួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មុខងារ, មុខការ : ក្រសួង​រដ្ឋបាល, ក្រសួង​តុលាការ, ធ្វើ​ការ​តាម​ក្រសួង ។