ក្រសោមសត្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកក់