ក្រហូង

ដោយWiktionary

( ន. ) ទី​ដែល​ខូង : ដី​ក្រហូង ។