ក្រហូង

ដោយWiktionary
  1. ( ន. ) ទី​ដែល​ខូង : ដី​ក្រហូង ។
  2. ភូមិនៃឃុំឈូក