ក្រាំងច្រេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំយុទ្ធសាមគ្គី
  2. ភូមិនៃឃុំគិរីវន្ត