ក្រុមហ៊ុន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចំការអណ្ដូង
  2. ភូមិនៃឃុំបរសេដ្ឋ