ក្រុមហ៊ុន

ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំចំការអណ្ដូង
  2. ភូមិនៃឃុំបរសេដ្ឋ