ក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( និ. ) ទីទៃ​ពី​ខាង​លើ : ក្រោម​ផ្ទះ ។
  2. ភូមិនៃឃុំកោះចូរ៉ាម
  3. ភូមិនៃឃុំព្រែកអញ្ចាញ
  4. ភូមិនៃឃុំស្រែអង្គ្រង
  5. ភូមិនៃឃុំព្រះរំកិល
  6. ភូមិនៃឃុំសន្លុង