ក្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បំពង់​មាន​គ្រប​ខ្លី​ជាង​ក្លាក់ ធ្វើ​ដោយ​ក្រឡឹង ឬ ដោយ​ដំ, ដោយ​សិត : ក្លង​ស្ពាន់, ក្លង​ភ្លុក ។ ប្រដាប់ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទមានរាងជាបំពង់ខ្លីៗ មានគម្រប មានសណ្ឋានដូចក្លាក់ ធ្វើពីបំពង់ឫស្សី ឈើ ភ្លុក ឬ លោហៈ ប្រើសម្រាប់ដាក់ក្រមួន ប្រេង ម្សៅ ឬ របស់ផ្សេងៗ ដូចជាគ្រឿងអលង្ការ ជាដើម។ បច្ចុប្បន្ន ក្លងមានទ្រង់ទ្រាយច្រើនយ៉ាងដូចជា រាងមូល ជ្រុង ជាដើម។