ក្លាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) ពោល : ក្លាវ​ទោស គឺ​ពោល​ទោស ។