ក្អាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​តូច​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ពួក​កង្កែប