ក្អួត

ដោយWiktionary

( កិ. ) រើ​អាហារ​ចេញ​ពី​ក្រពះ​មក​តាម​មាត់ ។ (វេជ្ជសាស្ត្រ, រោគវិទ្យា) vomiting, vomissement អាការៈដែលក្រពះកន្ត្រាក់ច្របាច់បញ្ចេញចំណីអាហារនិងសារធាតុផ្សេងៗមកក្រៅតាមបំពង់អាហារហើយតាមមាត់។ ឧ. គាត់ក្អួតយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីពិសាស្រាយ៉ាងច្រើន។