ក្អួត

ដោយWiktionary

( កិ. ) រើ​អាហារ​ចេញ​ពី​ក្រពះ​មក​តាម​មាត់ ។