ក្អែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​មាន​ពិស​មួយ​ប្រភេទ មាន​ជើង​ច្រើន សម្រាប់​វារ (បាលី​ហៅ សតបទី “សត្វ​មាន​ជើង​ច្រើន”) : ក្អែប​វារ, ក្អែប​ខាំ