ខណ្ឌ

ពីWiktionary

ខ័ន សំ. បា. ( ន. ) សង្កាត់, ប៉ែក, កំណត់, ប៉ែត​អាណា​ខែត្រ ។ នាទី​ដែល​មាន​ឃុំ​ច្រើន​ឡើង ហើយ​ដែល​មាន​ចៅហ្វាយ​ខណ្ឌ​មួយ​កាន់​កាប់​រាជការ; ខណ្ឌ​ត្រូវ​ឡើង​ស្រុក ហើយ​ស្រុក​ត្រូវ​ឡើង​ខែត្រ, ជួន​កាល​ខណ្ឌ​ឡើង​ផ្ទាល់​ទៅ​ខែត្រ​ក៏​មាន : ខណ្ឌ​ភ្នំពេញ ។ ពាក្យ​ខាង​លើ​នេះ ប្រើ​តែ​ក្នុង​សម័យ​ជាន់​ដើម, សព្វ​ថ្ងៃ​គេ​ប្រើ​ពាក្យ​ ស្រុក ជា​ជំនួស ខណ្ឌ វិញ ។

ខ័ន សំ. បា. ( ន. ) កម្រិត, បម្រាម​ផ្ដាច់​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ : ទៅ​បាន ឥត​មាន​ខណ្ឌ​ទេ, ព្រះ​រាជ​ខណ្ឌ ។