ខាត់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដុស​រំលីង​ឲ្យ​ស្អាត ដោយ​គ្រឿង​ខាត់ : ខាត់​តុ, ខាត់​ទូ ជាដើម ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ផ្តិល​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​លោហ​ធាតុ កាល​បើ​ខាត់​ ឡើង​សម្បុរ​ភ្លឺ : ផ្តិល​ខាត់ ។