ខាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង់​បំណង ឬ ខុស​បំណង គឺ​គិត​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​ៗ ឬ គិត​នឹង​ទៅ​ណា ហើយ​ប្រែ​ជា​ឈប់​មិន​ធ្វើ, មិន​ទៅ​វិញ : ខាន​ធ្វើ, ខាន​ទៅ, ខាន​មក ។