ខាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​ពាក្យ ខារ : ខារខាំង គឺ​ទប់​បិទ​ប្រឡាយ​មិន​ឲ្យ​ទឹក​ហូរ​ជាដើម (និយាយ​ដោយ​ស្រុក) ។