ខិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចំនួន​សូត្រ​មួយ​ដុំ​ដែល​ដោះ​ចេញ​ពី​អាក់ សូត្រ​មួយ​ខិត ។

( កិ. ) កកិល​ចូល​ជិត : ខិត​ចូល ។ គូស​ចំណាំ : ខិត​ថ្នាំង​ដៃ ។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ខំ : ខិតខំ​ធ្វើ​ការ, គឺ​ខំ​ប្រឹង ប្រែង​ធ្វើ​ការ​មិន​រួញ​ថយ ។

( កិ. ) ដាក់​កំហិត, ខាខាំង : ទៅ​ណា​ក៏​ទៅ​ចុះ គ្មាន​នរណា​ខិតខាំង​អ្វី​ ទេ ។ (និយាយ​ដោយ​ស្រុក) ។