ខុយ

ដោយWiktionary

( កិ. វិ. ) ដែល​ខុស​មិន​ចំ​តម្រង់ : បាញ់​ខុយ, ចោល​ខុយ ។