ខុយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ខុស​មិន​ចំ​តម្រង់ : បាញ់​ខុយ, ចោល​ខុយ ។