ខុស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ.ឬ កិ. វិ. ) ទីទៃ​ពី​ត្រូវ គឺ​ដែល​មិន​ត្រូវ, ដែល​កន្លង : អំពើ​ខុស, សេចក្ដី​ខុស; ធ្វើ​ខុស, បាញ់​ខុស ។