ខួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការ​នៅ​ក្នុង​ក្បាល ឬ ក្នុង​ឆ្អឹង​ខាប់​ដូច​ចាហួយ : ខួរ​ក្បាល, ខួរ​ឆ្អឹង ។