ខែ

ពីWiktionary

( ន. ) រាសី​ដែល​ចែក​ចេញ​ពី​ក្នុង​ឆ្នាំ​នីមួយ​ៗ តាម​ដំណើរ​ព្រះ​ចន្ទ ឬ ដំណើរ​ព្រះ​អាទិត្យ​មាន ១២ រាសី; ក្នុង​រាសី​នីមួយ​ៗ មាន ២៨, ២៩, ៣០ ឬ ៣១ ថ្ងៃ ហៅ​ថា ខែ ។ ឯ​ខែ​ទាំង ១២ មាន​ចន្ទគតិ​គឺ មិគសិរ ទី ១, បុស្ស ទី ២, មាឃ ទី ៣, ផគ្គុណ ទី ៤, ចេត្រ ទី ៥, ពិសាខ ទី ៦, ជេស្ឋ ទី ៧, អាសាធ ទី ៨, ស្រាពណ៍ ទី ៩, ភទ្របទ ទី ១០, អស្សុជ ទី ១១, កត្តិក ទី ១២ ។ កាល​ណា​បើ​ដាក់​ថ្ងៃ ខែ ជា​លេខ ត្រូវ​សរសេរ​លេខ ១ ជា​ជំនួស​ខែ មិគសិរ លេខ ២ ជា​ជំនួស​ខែ បុស្ស ។ ។ល។ ខែ អាសាធ ជួន​កាល​មាន​ ២ ដង មុន​ឈ្មោះ បឋមាសាធ ក្រោយ​ឈ្មោះ ទុតិយាសាធ; បើ​យក​លេខ​ប្រើ​ជា​ជំនួស​ខែ បឋមាសាធ ត្រូវ​ដាក់​លេខ ៨ ក្រោម​សូន្យ ( ᧠ ), ខែ ទុតិយាសាធ ត្រូវ​ដាក់​លេខ ៨ ពីរ​តម្រួត​លើ​គ្នា ( ᧰ ) ។ ចន្ទ​មណ្ឌល ក្នុង​អាកាស​ក៏​ហៅ​ថា ខែ ដែរ : សំពះ​ព្រះ​ខែ, ខែ​រះ, ខែ​លិច ។