ខែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) គ្រឿង​បិទ​បាំង​ការពារ អាវុធ​មាន​សណ្ឋាន​មូល​ដូច​ចង្អេរ ធ្វើ​ដោយ​ដែក ឬ ឈើ សម្រាប់​ចូល​សង្រ្គាម ។