ខោ

ដោយWiktionary

ចិ. ( ន. ) (ខូវ) សម្លៀក​ធ្វើ​ដោយ​សំពត់ មាន​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ មាន​ជើង​ មាន​ចង្កេះ : ខោ​ស្នាប់​ភ្លៅ, ខោ​ជើង​វែង ។