ខ្ចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) អំពី​ដំណើរ​ខ្ញើច​ៗ មិន​រាប មិន​ស្មើ : មនុស្ស​ខ្ចក, សេះ​ខ្ចក ។