ខ្ចី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) យក​ពី​គេ​មក​ប្រើ​ហើយ​ឲ្យ​ទៅ​វិញ : ខ្ចី​ប្រាក់, ខ្ចី​ទូក, ខ្ចី​ចាន ។

( គុ. ) ដែល​មិន​ទាន់​ចាស់, មិន​ទាន់​ទុំ : ចេក​ខ្ចី, ស្វាយ​ខ្ចី ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ​ ចាស់, ទុំ ។