ខ្ចោះ

ពីWiktionary

( គុ. ) អាក់អួល, មិន​ជា​របៀប​រៀបរយ : សេចក្ដី​សំបុត្រ​នេះ​ខ្ចោះ​ច្រើន​កន្លែង; ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ ។