ខ្ជឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ត្រី​ឆ្លូញ តែ​ធំ​ជាង, មាន​សម្បុរ​ក្រឡេក្រឡា ។ Mastacembelus armatus Spiny eel,
  2. ក្រឡា​ដែល​បែក​នៅ​ស្បែក​មនុស្ស​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ត្រី​ខ្ជឹង​ក៏​ហៅ​ថា ខ្ជឹង ដែរ : បែក​ខ្ជឹង (ច្រើន​និយាយ​តែ​អំពី​កូន​ក្មេង​ដែល​ថ្លោស) ។