ខ្ជេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជ្រេញ, ធុញ, ទ្រាន់ ។ គុ. ដែល​នាំ​ឲ្យ​ជ្រេញ​ចិត្ត, ដែល​សាំ​ដដែល​ៗ នាំ​ឲ្យ​ធុញ​ទ្រាន់ ។