ខ្ញារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​ពាក្យ​ខ្ញៀវ : ខ្ញៀវខ្ញារ (ម. ព. ខ្ញៀវខ្ញារ) ។