ខ្ញៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​ដើរ, ពាក្យ​បណ្ដើរ​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង : មាន់​បណ្ដើរ​កូន​ខ្ញៀវ, មនុស្ស​ដើរ ឬ អង្គុយ​ខ្ញៀវ គឺ​ឈូឆរ​ច្រើន​គ្នា ។