ខ្ទម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ផ្ទះ​តូច​ជា​ទី​សម្រាប់​សំចត : ខ្ទម​ចាំ​ចាប ។