ខ្នង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចំណែក​រាង​កាយ​មនុស្ស និង​សត្វ​ត្រង់​ប៉ែក​ខាង​ក្រោយ​ពី​ត្រឹម​ស្មា​ទាំង​ពីរ​ចុះ​ទៅ​ដល់​ចង្កេះ : ខ្នង​មនុស្ស, ខ្នង​សត្វ ។ ចំណែក​ខាង​លើ​ដែល​កំពុង ឬ រាប​របស់​អវយវៈ ឬ វត្ថុ​នីមួយ​ៗ ក៏​ហៅ​ខ្នង​ដែរ : ខ្នង​ដៃ, ខ្នង​ជើង, ខ្នង​ភ្នំ, ខ្នង​ឫស្សី, ខ្នង​សំបុត្រ ជាដើម ។