ខ្នាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) កំណត់​រង្វាស់ : ខ្នាត​ផ្ទះ, ខ្នាត​ចីវរ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកពួក
  3. ភូមិនៃឃុំខ្នាត