ខ្នាន់

ពីWiktionary

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ខ្នាប់ : ខ្នាន់ខ្នាប់ ។