ខ្នាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ចង្កូម​ស្រួច​ជា​គ្រឿង​ការពារ​របស់​ជ្រូក ។
  2. ភូមិនៃឃុំត្នោតចុងស្រង់