ខ្នៀរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​កៀរ : ខ្នៀរ​កៀរ​ដី ជាដើម ។