ខ្ពុរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បៀម​ទឹក​អង្រង់​លាង​មាត់ : បរិភោគ​អាហារ​ហើយ​ត្រូវ​ខ្ពុរ​មាត់ ។