ខ្មាន់

ពីWiktionary
  • អំនាន: /ខ្ម៉ាន់/

( ន. ) កង​ទាហាន​កាន់​ធ្នូ, ជាង​កោរ​កាត់​កេសា; កង​ទាហាន​កាន់​ធ្នូ​ហៅ​ថា ខ្មាន់​ធ្នូ, ជាង​កោរ​កាត់​កេសា​ស្ដេច​ហៅ ខ្មាន់​ព្រះ​កេស ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ មាន​សម្បុរ​កន្ទុយ និង​ព្រុយ​ដូច​ត្រី​កំភរ តែ​ធំ​ជាង​ត្រី​កំភរ : ត្រី​ខ្មាន់ ។ Hampala barb Hampala macrolepidota