ខ្មាំង

ដោយWiktionary

( ន. ) សត្រូវ, មនុស្ស​ដែល​ជា​គូ​វិវាទ​នឹង​គ្នា ។

( គុ. ) ដែល​មាន​ចិត្ត​ជា​សត្រូវ, ដែល​ចេញ​អាការ​ជា​សត្រូវ : ចិត្ត​ខ្មាំង, សំដី​ខ្មាំង ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ម្ទេស​មួយ​ប្រភេទ គ្រាប់​ល្អិត ហឹរ​ឆ្ងាញ់​ជាង​ម្ទេស​ដទៃ : ម្ទេស​ខ្មាំង ។