ខ្មួរ

ដោយWiktionary

( គុ. ) ខារ​ដោយ​អាប់អួ : ក្លិន​ខ្មួរ ។ ន. ឈ្មោះ​ត្រប់​មួយ​ប្រភេទ មាន​ក្លិន​និង​រស​ខារ (ម. ព. ខារ ន.) ។