ខ្មៅ

ពីWiktionary

( គុ. ) ដែល​មាន​ពណ៌​ងងឹត ឬ ពណ៌​យ៉ាង​ធ្យូង ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ស ។

  1. Saccarum officinarum Linn ឈ្មោះអំពៅ