ខ្យង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​សន្ដាន​នឹង​ស័ង្ខ សំបក​សន្ដាន​ខ្ចៅ​តែ​រូប​ធំ​ជាង​ខ្ចៅ​ជាង​គ្រែង ខ្លះ​មាន​ពុក​មាត់, ខ្លះ​គូទ​ស្រួច, ខ្លះ​ទាល; គូទ​ស្រួច​ហៅ ខ្យង​គូទ​ស្រួច, គូទ​ទាល​ហៅ​ថា ខ្យង​គូទ​ទាល, មាន​ទឹក​ជា​លំនៅ​ខ្លះ, នៅ​លើ​គោក​ខ្លះ ។ ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ខ្ចង ព្រោះ​គេ​យល់​ថា​គូ​នឹង​ខ្ចៅ, គេ​និយាយ​ថា ខ្ចង​ខ្ចៅ, ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត ខ្យង នេះ​ប្រើ​មក​យូរ​ណាស់​ហើយ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកជ័យសែន
  3. ភូមិនៃឃុំខ្យង