ខ្លាច

ពីWiktionary

( កិ. ) ដែល​មិន​ហ៊ាន, មិន​អាច : ខ្លាច​ខ្លា, ខ្លាច​ពស់ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ហ៊ាន ។