ខ្លាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការ​ខាប់​ទន់​កើត​ពី​សាច់​មាន​ដោយ​អន្លើ ក្នុង​រូប​កាយ​មនុស្ស​ ឬ សត្វ : ខ្លាញ់​ត្រី, ខ្លាញ់​ជ្រូក ។