ខ្លាំង

ពីWiktionary

( គុ. ) ដែល​មាន​កម្លាំង​ច្រើន ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ខ្សោយ ។