ខ្លួន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សព៌ាង្គរាង​កាយ, ចិត្ត ។