ខ្លែង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ក្រហម​ក្រមៅ ត្រង់​ក​មាន​សម្បុរ-ស ចំពុះ​ខុប ក្រញាំ​ជើង​ចំណាប់​មាំ អាច​ចាប់​សត្វ​តូច​ៗ ស៊ី​បាន ។

kite, cerf-volant ( ន. ) រូប​តំណាង​សត្វ​ខ្លែង ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាស​សម្រាប់​បង្ហើរ : ខ្លែង​បង្ហើរ, បង្ហើរ​ខ្លែង ។ ចតុកោណដែលមានគូជ្រុងជាប់គ្នាពីរស្មើគ្នា។